weshop@gmail.com
400-635-3218
Technology industry
09/09/2016

Previous:Fumiture industry

Next:Fumiture industry

Dongguan Hershey Spring Manufacture Co., Ltd. Dongguan Hershey Spring Manufacture Co., Ltd.

Add. : No.1, Xingsheng Rd., Huangniupu Industrial Zone,Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province, P.R.China.

E-mail : hessp@hessp.com.cn

Tel : 86-769-83624668 / 83633115 / 82332808
Fax : 86-769-89032828